|  
  |  
  |  
Kasım 01, 2014
 
 
 
 
 
 
HAL­KA­RA SIRK FES­TI­WA­LY­NYŇ ÝE­ŇI­JI­SI BOL­DU­LAR
Ita­li­ýa­nyň La­ti­na şä­he­rin­de şu ýy­lyň 16-21-nji okt­ýab­ry ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len XVI Hal­ka­ra sirk fes­ti­wa­ly Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­my­nyň “Gal­ky­nyş” mil­li at üs­tün­dä­ki oýun­lar to­pa­ry­nyň ji­git­le­ri­niň ýeň­şi bi­len ta­mam­lan­dy. 
25 Ekim 2014 /,
Türk­men-öz­bek gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­ýar
Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Is­lam Ka­ri­mow ýur­du­myz­da res­mi sa­par­da bol­dy.
25 Ekim 2014 /,
Ten­nis ýa­ry­şy ge­çi­ril­di
Be­ýik Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 23 ýyl­ly­gy we sport mek­de­bi­niň iş­läp baş­la­ma­gy­nyň 20 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li Aş­ga­bat şä­he­rin­dä­ki 18-nji or­ta mek­dep­de ýer­leş­ýän ma­ýyp­la­ryň sport mer­ke­zin­de ten­nis bo­ýun­ça şah­sy bi­rin­ji­li­gi al­mak ug­run­da bäs­le­şik ge­çi­ril­di.
25 Ekim 2014 /,
BE­GEN­JI­MI­ZIŇ ÇÄ­GI ÝOK
Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de, be­dew ba­dy bi­len öňe bar­ýan Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz gün­sa­ýyn gül­le­ýär, gül aç­ýar, tä­ze ösüş­le­re eýe bol­ýar. 
25 Ekim 2014 /,
Eser­ler­de – Wa­tan was­py
Türk­me­nis­ta­nyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 23 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­ny­lyp, Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň ser­gi za­lyn­da dö­re­di­ji­lik ser­gi-bäs­le­şi­gi ge­çi­ril­di. 
25 Ekim 2014 /,
ÝA­ŞU­LU­LA­RY­MY­ZYŇ BE­LENT SAR­PA­SY
Mer­da­na hal­ky­myz­da il ýa­şu­lu­la­ry bi­len ge­ňeş et­mek ba­ryp-ha, Oguz han za­man­la­ryn­dan bä­ri sak­la­nyp ga­lyp­dyr. Hal­kyň yk­ba­ly­na, ýurt go­ra­gy­na, il aba­dan­çy­ly­gy­na de­giş­li me­se­le­ler şo­la­ryň mas­la­ha­ty bi­len çö­zü­lip­dir. 
25 Ekim 2014 /,
Mar­syň at­mos­fe­ra­sy hak­da tä­ze mag­lu­mat
21-nji sent­ýabr­da or­bi­ta çy­kan ame­ri­kan yl­my eme­li hem­ra­sy Ýe­re Gy­zyl pla­ne­ta­nyň at­mos­fe­ra­sy ha­kyn­da il­kin­ji aja­ýyp mag­lu­mat­la­ry ug­rat­dy. 
18 Ekim 2014 /,
No­be­liň baý­ra­klary berildi
Os­lo­da 2014-nji ýy­lyň No­be­liň pa­ra­hat­çy­lyk baý­ra­gy­nyň eýe­le­ri mä­lim edil­di. Olar pa­kis­tan­ly mek­dep okuw­çy­sy Ma­la­la Ýu­suf­zaý we hin­dis­tan­ly 60 ýaş­ly hu­kuk go­raý­jy Kaý­laş Sat­ýar­ti da­gy­dyr. 
18 Ekim 2014 /,
ABŞ-da mil­li baý­ram­çy­lyk ge­çi­ril­di
ABŞ-da du­şen­be gü­ni dün­ýä bel­li de­ňiz sy­ýa­hat­çy­sy Hris­to­for Ko­lum­byň 1492-nji ýy­lyň 12-nji okt­ýab­ryn­da Tä­ze Dün­ýä­ni açan gü­nü­ne ba­gyş­la­nyp, mil­li baý­ram­çy­lyk – Ko­lumb Gü­ni bel­le­nil­di. 
18 Ekim 2014 /,
Gym­mat­ly zatlar ta­pyl­dy
Grek ada­sy An­ti­ki­tir­iň go­la­ýyn­da mi­la­dy­dan öň I asyr­da gä­mi­niň he­läk­çi­li­ge uç­ran ýe­rin­den gym­mat­ly zat­lar ta­pyl­dy di­ýip, Gre­si­ýa­nyň me­de­ni­ýet we sport mi­nistr­li­gi ha­bar ber­di. 
18 Ekim 2014 /,
Bölümiň başga habarlary Bölümiň habarlary